* مجتبی رخصت .........يا به قول احمد علی من سگ كی باشم .........خوبه دوباره شروع كردی به نوشتن .

*كسی كه با حرف اين و آن دف زدن را رها كند؛ بی حرف اين و آن هم رها می كند . دف زن بايد كه فقط صدای دفش را بشنود نه پر حرفی های اين و آن را ................اين خودخواهيه ؟!

* ديروز بعد از كلاس رفتيم نمايشگاه عكس تو نگارخانه ميرك بد نبود ...... زود رسيديم هنوز باز نكرده بودن؛ نشستيم رو پله ها تمرين كرديم آقاهه ی اونجا اينقدر خوب برخورد كرد( به قيافش نمی خورد ).............فكر می كنم اگه برخورد خانوم آذرنوش با همه كاستی های ما تو زدن مثله اون باشه خيلی بهتره .......

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
mujtaba

مرسی....