............ديگر اين که بايد خيلی بجنگی تا بتوانی بگويی که آن روز که حوا سيب ممنوعه را چيد گناه بوجود نيامد آن روز يک فضيلت پر شکوه به دنيا آمد که به آن نافرمانی می گويند.

مال اوريانوفالانچی از کتاب به کودکی که هرگز زاده نشد ........کتاب خوبيه .ارزش خوندن داره  .

/ 0 نظر / 2 بازدید