اینجا علم و صنعت است...

*اینجا علم و صنعت است، دانشکده صنایع! استاداش دیگه ریکامندیشن نمیدن چون معتقدند باید بمونی و به این مرز و بوم خدمت کنی، استاداش دیگه نمره الف نمیدن تا معدل الف نشی و فکر رفتن رو کمرنگ کنی. اینجا سیاست های خاص خودش را دارد و هزار حرف ناگفته برای من. و من هنوز هر روز صبح این هوا رو نفس میکشم!

/ 0 نظر / 8 بازدید