* ساعت سه نصفه شبه همه جا امن و امانه !!!!!!

* حال همه ما خوب است اما تو باور نکن ..............................

* نبسته ام به کس دل، نبسته کس به من دل ،چو .................. اه چه مرگمه نميدونم .

/ 0 نظر / 2 بازدید