روزمرگی

هنوز دست به دامن رنگ و موسیقی میشوم برای تحمل زندگی ... هنوز فکری برای زندگی کردن نکردم!  

دست روی دلم نگذار! تعریف آزادی ام، همان تعریف ساده ی تو نیست. آزادی که از غیرت کمرنگ شده تو یا روشن فکری عاریه گرفته ات بدست می آید ...

به خودم میخندم! چه خیال خامی

/ 2 نظر / 12 بازدید

میتونی بهشون دیدن طنز زیبای قهوه تلخ رو هم اضافه کنی.....