/ 1 نظر / 2 بازدید
مسافر

سلام ........... هيچ سعادتی بالاتر و اولی تر از اين نيست که انسان بتواند خويشتن خويش را بشناسد . و با شناخت خويش به لايه های پنهانی ضميرخودش دست بيابد . با رسوخ به لايه های پنهانی ضمیر . آدمی راه خوب زندگی کردن را به دست می آورد . سعادت شناخت خداوند و برقراری ارتباط با آن معشوقه لایزال را نصیب خود می نماید ... و آنگاه . انسان از تمامی انحرافات و بلاهای اجتماعی. و از همه آسیب و گزندهای جامعه خویش مصون و درامان خواهد بود ......اگر خودتان را باور دارید . بیایید با پاک سازی ذهن خود . نوری تازه را در درون خودمان کشف نماییم . که با این نور درونی است که به سهولت و آسانی به خیلی از اسرار آفرینش دست خواهیم یافت ..وعمری را با آرامش و شادکامی . خلاقیت و باروری خواهیم گذراند.... آنچه را که خواندید یک یاوه گویی و یا رویا بافی نیست . بلکه این واقعیتی ست قابل حصول برای یکایک ما انسان ها . که در گذشته عرفان پرده از این واقعیت بر داشته . و در حال حاضر نیز تا حدودی روان شناسی توانسته است به نیروهایی کشف ناشده در انسان ها دست بیابد .....