روزمرگی

ما اونقدرها هم به خواب احتیاج نداریم!؟ 

ظاهرا شب زنده داری های سالی که گذشت در سال جدید نیز مستدام خواهد بود!

 

و ما همچنان دوره می کنیم، شب را و روز را و هنوز را!(معلومه دیگه مال خودم نیست!)

/ 0 نظر / 18 بازدید