هوای تازه - لعنت

در تمام شب چراغی نیست

در تمام روز

نیست یک فریاد.

چون شبان بی ستاره قلب من تنهاست.

تا ندانند از چه می سوزم من، از نخوت زبان ام در دهان بسته ست.

راه من پیداست.

پای من خسته ست.

پهلوانی خسته را مانم که می گوید سرود کهنه ی فتحی قدیمی را.

...

احمد شاملو

/ 0 نظر / 10 بازدید