سی پره حلقه چرخ را تشکيل می دهند

اما تهی ميان پره ها جوهره چرخ را می سازد .

از خاک رس کوزه ها پديد می آيند

 اما تهی درون کوزه ها جوهره آنها را می سازد .

ديوارها با پنجره ها و درها خانه را شکل می دهند

اما تهی ميان آنها جوهره خانه را می سازد .

ا ساسا:

ماده در بر دارنده استفاده است

آن چيزی جوهره را در بر دارد که خارج از ماده است .

                                                         

/ 0 نظر / 2 بازدید