تاریخ مصمم تر از تک قهرمانان است و بسی مرگ ناپذیر ...

نادر ابراهیمی

/ 2 نظر / 7 بازدید
ع.م

به سان ژرنده که از بالای سر ما می گذرد و در آسمان آبی نقطه می شود

ع.م

به سان پرنده