*سعي مي كنم بخوابم و به هيچي فكر نكنم ، اما اين فكر لعنتي .............. واقعا خدا مي فهمه منظورمون اونه؟!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انجيل سري راما كريشنا :

" قربان ، ما بايد به مردم بياموزيم كه در پرستش تصاوير و تنديس ها ي معبد اشتباه مي كنند .

راماكريشنا:كار شما مردم كلكته همين است :مي خواهيد بياموزيد و موعظه كنيد . مي خواهيد ميليون مليون انفاق كنيد در حاليكه خودتان گداييد ... فكر مي كنيد خدا نمي داند كه اوست كه در تصاوير و تنديس ها پرستيده مي شود ؟ اگر يك عبادت گر اشتباهي كند ، فكر نمي كنيد خدا قصدش را مي فهمد؟ "

 

 

 

*براي آنكه كمي ، حتي اگر شده كمي زندگي كرد ، دو تولد لازم است .

 تولد جسم و سپس تولد روح . هر دو تولد مانند كنده شدن هستند .

تولد اول بدن را به اين دنيا مي افكند و تولد دوم روح را به آسمان مي فرستد .

تولد دوم من زماني بود كه تو را ديدم ...

 

فراتر از بودن _ كريستين بوبن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید