برای خاطر زندگی

درخت با جنگل سخن می گوید

     علف با صحرا

         ستاره با کهکشان

و من با تو سخن می گویم

                     نامت را به من بگو

               حرفت را به من بگو

                      قلبت را به من بده

من ریشه های تو را دریافته ام

            و با لبانت برای همه لب ها سخن گفته ام

                        و دستهایت با دستان من آشناست

در خلوت روشن با تو گریسته ام

                                        برای خاطر زندگی...

 

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
حسین محمودزاده

سلام مطلب خوبی بود ولی اجازه بده نامم را و حرفم را در ملاقات بعدی مطرح کنم . در خصوص قلبم باید بیشتر فکر کنم . [لبخند] موفق و سر بلند باشی .

نانی آزاد ... مترسک

وقتی غرورت را از حجاب گیسوانت سیاهت بر می داری به سرخی لبانت آغشته می کنی در ظرفی از شیشه ی دلت می گذاری و به سمت دست هایی که حتی یک لحظه تو را نمی شناسند تعارف می کنی ، لحظه ای که دستانت می لرزد سرت گیج می رود ... و در میان هق هق بغض های نشکسته ات چگونه می فهمی صدایی که شنیدی شکستن قلبت بود یا غرورت ... ... ه ی چ ه م ی ن [گل]