چند روز پیش خیلی خوش گذشت !

همین.

/ 1 نظر / 7 بازدید
...

یکی دل میداد دیگری دل می برید... . یکی قلم بر جوهر وفا میزد دیگری ازخیانت مینوشت... یکی میساخت یکی میسوخت یکی ...... واین میان یکی به دنبال " دیگری" خود بود !